Sunday, July 15, 2012

I Have No Lord But HE


مالي رب سواح
Ma li rabbun siwah
Ghaffarun yamhuz zunub
Ma li rabbun siwah
Nurun yahdil qulub
Ya Allah ‘abdun kathuraz zunubi
Zadat hauni qurubi
Minka ilaika ghurubi
Ya Allah la tahrimni na’ima
La tatrukni saqima
Ya Mannanar Rahima
Ya Allah Antal ‘Aliyul Qadirul ‘Azimu
Ya Allah Antas Sami’ul Basirul ‘Alimu
Ma li rabbun siwah
Rabbus sama’il ‘udul
Yaghfiruni man asho
Wa huwal Halimur Rauf
Ya Allah Rahmanul lil baroya
Ghaffaru lil khathoya
Wa rajai huwa hudaya
Ya Allah irham dho’fi wa hali
Faqa zanbu ihtimali
Faghfirli Ya Zal Jalali
Ya Allah Antal ‘Azizul Ghafurur Rahimu
Ya Allah Antal Quddus Salamul Karimu
***
Nasyid ini mula ana dengar sewaktu di Daurah Lughah Arabiyah. Sahabat-sahabat yang buat persembahan nasyid perkenalkan lagu ni. Kami suka! :)

No comments: